wysoki kontrast
wysoki kontrast
czcionka A++
czcionka A+
czcionka A
menu dla osób niepełnosprawnych
   Poniedziałek, 22 lipca 2024r., czyli do końca roku kalendarzowego pozostało 162 dni


linklinklinklink

 20.02.2024

REKRUTACJA 2024/2025

brak obrazu
ZAPISY DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

04 marca 2024r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych do oddziałów ogólnodostępnych, która potrwa do 29 marca 2024r. do godziny 15:00. 

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Chorzów. 

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

 • ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.
 • WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły wybranej w I preferencji. 
 •  

  UWAGA 1!: Kandydaci do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych (na 5 miejsc dla dzieci orzeczonych)- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!

  W celu zapisania kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  do oddziału specjalnego lub na jedno z pięciu miejsc w oddziale integracyjnym, rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do  Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku. Wspomniany załącznik oraz wszystkie potrzebne informacje - poniżej w linku. 

  Link: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

  UWAGA 2!: Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025.

  Źródło: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020#

  ZAPISY DO KLASY I DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

  Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych spoza obwodu szkoły przyjmowani są na podstawie:

  WNIOSKU – kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły wybranej w I preferencji.

  Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XLIII/702/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 listopada 2021r. 

  Link do uchwały: https://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_702.pdf

  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium:

  1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru do klas 1-7 w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata – 16 pkt – oświadczenie rodzica/ opiekuna

  2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt.  – informacje zawarte we wniosku

  3. Rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą
  w obwodzie szkoły pierwszego wyboru -  4 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

  4. W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole - 3 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

  5. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego znajdującego się w budynku szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata - 2 pkt.  - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

  6. Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza
  niż do szkoły obwodowej – 1 pkt - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

  HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHORZOWIE

  1. Zgłoszenia kandydatów do szkół obwodowych oraz rejestracja kandydatów spoza obwodu 04.03.2024 r. godz. 8.00

  2. Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców - zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 29.03.2024 r. godz. 15.00

  3. Publikacja list zakwalifikowanych/ Zdalne potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania 18.04.2024 r. godz. 9.00/29.04.2024 r. godz. 15.00

  4. Publikacja listy kandydatów przyjętych - otwarcie strony dla rodziców 30.04.2024 r. godz. 9.00

  5. Rekrutacja uzupełniająca - Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - otwarcie systemu dla rodziców 13.05.2024 r. godz. 8.00 - 27.05.2024 r. godz. 15.00

  6. Rekrutacja uzupełniająca - Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych - otwarcie strony dla rodziców 03.06.2024 r. godz. 9.00

  7. Rekrutacja uzupełniająca - Zdalne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania - 03.06.2024 r. godz. 9.00-10.06.2024 r. godz. 15.00

  8. Rekrutacja uzupełniająca - publikacja listy kandydatów przyjętych - otwarcie strony dla rodziców 12.06.2024 r. godz. 9.00

  9. Aktualizacja danych - na bieżąco do 30.09.2024 r. godz. 15.00

  zamknij

  zamknij
  zamknij